Wijziging bestuursreglementen

Nadat in december de algemene ledenvergadering heeft besloten tot aanpassing van de statuten van de Duinschutters, heeft het bestuur ook de andere bestaande reglementen bekeken en waar nodig aangepast. In het volgende bestand zijn alle actuele reglementen zoals die door het bestuur zijn vastgesteld en gebundeld te raadplegen.

Wij vragen alle leden kennis te nemen van de reglementen en dan met name de daarin opgenomen veiligheidsinstructies.

Prijsstijgingen

Door de voortdurende stijging van de inkoopprijzen van munitie is het noodzakelijk om deze prijzen ook bij de schietvereniging te verhogen omdat we op de verkoop daarvan aan de leden anders simpelweg verlies maken.

Uitgangspunt is dat de prijs van munitie op de vereniging minimaal gelijk moet zijn aan de prijs in de winkel. Eind 2015 zagen we echter dat dit niet het geval was en de munitie in de winkel steeds duurder werd. Hierover bent u in de nieuwsbrief van september 2015 geïnformeerd. Vanaf 4 januari worden deze prijzen dan ook aangepast en liggen de nieuwe prijzen bij de

…verder lezen >

De beste wensen voor 2016

Het bestuur van de Duinschutters wenst u het allerbeste voor 2016. We kijken terug op een geslaagd 2015 dat we hebben afgesloten met een bijzondere algemene ledenvergadering waarin de statuten van de vereniging zijn gewijzigd en een goed bezocht oudejaarstoernooi waar iedereen zijn schietbekwaamheid kon laten zien met geweer, karabijn, pistool en natuurlijk met het schieten op de ‘kerstboom’. Het was als vanouds gezellig en geslaagd.

Wij wensen alle leden veel trefzekerheid in het nieuwe jaar.

Het bestuur van de Duinschutters

Oudjaartoernooi

Op maandag 28 december wordt vanaf 19.30 uur het oudjaartoernooi, ook wel bekend als het jaarlijkse ‘oliebollentoernooi’ gehouden.

Vlak na de buitengewone ALV (tot actualisatie van de statuten van de vereniging; kom allemaal of teken de volmacht!) starten we met het toernooi waarbij door middel van loting teams van 4 schutters zullen worden samengesteld. Iedere deelnemer schiet op deze avond twee kaarten met geweer, pistool en karabijn.

Alle punten van de 4 teamleden worden bij elkaar opgeteld tot een teamtotaal. Voor de 5 beste teams zijn er weer prijzen te winnen. Kosten voor deelname zijn € 5,- per persoon.

Met

…verder lezen >

Aanscherping Europese wapenwetgeving

Al enige tijd wordt binnen de Europese Commissie gewerkt aan nieuwe maatregelen voor wat betreft het legaal wapenbezit in Europa, als onderdeel van een palet aan maatregelen in de strijd tegen het illegale wapenbezit en de illegale wapenhandel (georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercrime). De wapenwetgeving (EU Firearms Directive) moet herzien worden, om o.a. de toegang tot wapens door criminelen en terroristen te beperken en om onduidelijkheden weg te nemen vanwege de verschillende wetgevingen van de lidstaten, teneinde de taak van de Nationale Politie te vergemakkelijken.

Deze herziening van de wapenwetgeving lijkt nu, als gevolg van de aanslag in Parijs op

…verder lezen >