Algemene ledenvergadering 11 februari 2019

We starten deze maandagavond om 20.30.

Agenda:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen ALV 2018 en het verslag Bijzondere ALV 2018.
3. Jaarverslag van het bestuur en overzicht van het bestuursbeleid.
4. Financieel verslag van de penningmeester. Waarin opgenomen de balans, de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 en de begroting voor het boekjaar 2019
5. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie. Reglementair aftredend is Willem, voor wie een plaatsvervanger wordt gezocht. Namen van kandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend.
6. Decharge aan de leden van het bestuur.

Pauze.

7. Verkiezing bestuursleden. Op 11 december 2018 is Bart gekozen tot voorzitter van onze vereniging. Daarmee kwam het aantal bestuursleden op 10, hetgeen statutair niet is toegestaan. In verband met drukke werkzaamheden en ook om Hans in de gelegenheid te stellen deel uit te blijven maken van het bestuur, heeft Luc besloten zijn plaats in het bestuur ter beschikking te stellen. Hans wordt vice-voorzitter Reglementair aftredend zijn Aad, Marcel en Herbert. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar. Namen van kandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend. De kandidatuur dient ter vergadering door het bestuur of tenminste 5 (vijf) leden te worden ondersteund.
8. Vaststellen van inschrijfgelden en contributies.
9. Huldiging jubilarissen.
10. W.V.T.T.K
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

LET OP: op deze avond zijn de schietbanen gesloten, er kan niet geschoten worden.