Heropening Duinschutters per 01 september 2020

Beste Schutters,

Per 01 september 2020 gaan we weer opstarten. We zullen, afhankelijk van de omstandigheden en de richtlijnen van het RIVM, er naar streven op termijn weer volledig operationeel te zijn.

Donderdag 03 september 2020 zal de eerste gelegenheid zijn om weer te gaan schieten. De eerste periode zullen we één keer in de week open zijn. We zijn de even weken op donderdag en de oneven weken op maandag open.

Indien de belangstelling groot genoeg blijkt te zijn en we de RIVM maatregelen kunnen handhaven zullen we weer twee keer in de week open gaan.

Wij vragen u om onderstaande regels door te nemen en deze op te volgen indien u komt schieten.

Ten eerst gaan we op basis van inschrijving open. Op de site zal vanaf 01 september 2020  een aanmeldingssysteem komen waarbij we gaan werken met twee tijdsblokken per avond. Het eerste blok is van 19.30 uur tot 20.45 uur. Het tweede blok is van 21.00 uur tot 22.15 uur. Dit om te voorkomen dat er teveel personen tegelijkertijd in ons verenigingsgebouw aanwezig zijn en derhalve de 1 1/2 meter niet in acht genomen kan worden. U kunt zich maximaal 1 week van te voren aanmelden voor de eerst volgende schietbeurt.

Zonder inschrijving is het niet mogelijk naar de vereniging te komen.

U wordt geacht thuis te blijven bij verkoudheidsklachten, koorts en/of keelpijn.

Tevens wordt u geacht thuis te blijven indien u recentelijk in een risicogebied bent geweest en de 10 dagen termijn nog niet verstreken is.

Op de vereniging zullen allemaal maatregelen genomen zijn om uw gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Eén daarvan is dat we overgaan tot elektronische betaling. U wordt dringend verzocht hiervan gebruik te maken.

Bij binnenkomst wordt u geacht uw handen te desinfecteren. Hiertoe zullen de benodigde desinfecterende middelen ter beschikking staan.

Na binnenkomst is het de bedoeling dat u zich bij de balie aanmeldt en uw kaarten en munitie ophaalt.

Een baancommandant zal aanwezig zijn. Hij/zij kan aanwijzingen geven namens het bestuur. Zijn/haar aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

U dient zich bij de baancommandant te melden voor het in ontvangst nemen van een verenigingswapen en hij/zij zal u een schietpunt toewijzen.

De verlofhouders zijn vrij om hun eigen wapen te gebruiken.

Zowel op maandag als op donderdag kunnen alle kalibers verschoten worden.

Iedereen wordt geacht voor eigen gehoorbescherming en veiligheidsbril zorg te dragen.

Dit in verband met de hygiëne.

Tevens wordt iedereen geacht de 1 1/2 meter regel in acht te nemen.

Na het schieten kunt u het verenigingswapen ter desinfectie overhandigen aan de baancommandant.

De bar is open, maar indien het te druk wordt, kunt u door het bestuur verzocht worden het pand te verlaten om zodoende “nieuwe” schutters de ruimte te geven om te kunnen schieten.

De toiletten zijn toegankelijk. Na gebruik wordt u geacht het toilet met de daartoe ter beschikking gestelde middelen schoon te maken.

Het bestuur zal na enige tijd de gang van zaken evalueren en al dan niet besluiten tot verdere openstelling.

Tot slot wil ik u laten weten dat we voornemens zijn de contributie voor het jaar 2021 naar beneden toe aan te passen i.v.m. de gemiste schietavonden.

Op de algemene ledenvergadering zullen we met een concreet voorstel komen.

De algemene ledenvergadering staat vooralsnog op de agenda voor december 2020, hopende dat de coronamaatregelen dit toestaan.

Wij hopen u in goede gezondheid  te mogen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Duinschutters